a) Jednací řád

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY při Základní škole a mateřské škole Mladé Buky, 1.11.2013

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Čl. 2

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.Rada je povinna dbát zájmů žáků školy.Není však oprávněna nahrazovat rozhodnutí vedení školy.

Čl. 3

Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady. Rada školy má vypracovaný roční plán práce.

Čl. 4

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy a předložit požadované podklady. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Čl. 5

Program zasedání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem a z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele školy a z podnětů a návrhů dalších osob. Podklady pro zasedání školské rady zajišťují její členové a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. V úvodu zasedání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je na zasedání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při volbě svého předsedy, při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, schvalování školního řádu a při schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Z jednání rady se vyhotovuje pověřený člen písemný zápis podepsaný předsedou a dalším pověřeným členem rady.

Čl. 7

Školská rada plní především tyto úkoly:

a, vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a

dalším orgánům státní správy.

i) podává návrh na odvolání ředitele

h) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Čl. 8

O schválení dokumentů uvedených v čl. 7 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Upakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Čl. 9

O jednáních školské rady pořizuje zápis člen školskou radou pověřený. Přijatá usnesení se elektronickou poštou předávají řediteli školy. Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období

Čl. 10

Členství ve školské radě je čestné a zaniká ukončením tříletého volebního období, odstoupením člena, úmrtím nebo odsouzením pro úmyslný trestný čin nebo zrušením školské rady.

Čl. 11

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady.

Tento jednací řád nabyl účinnosti dnem 1.11.2013 a projednala jej nová Rada školy zvolená ve volbách dne

22.10.2013 a schválila dne 4.11.2013.

V Mladých Bukách dne 4.11.2013 Milan Pirožek, předseda školské rady