2014/2015

Zápis ze zasedání školské rady dne 11. 6. 2015

Přítomni: Roland Grundmann, Martina Hamáčková, Jana Koudelková, Milan Pirožek,

Mgr. Vlasta Šolcová, jako hosté Zdeňka Zýková, vedoucí učitelka MŠ, a Mgr. Pavel

Petržela, ředitel školy

Omluvena: Ivana Rinnová

Program:

  1. Úvod zasedání byl věnován diskusi o situaci v mateřské škole (nábytek, počítačová vybavenost, voda, vybavení zahrady).
  2. Dva členové ŠR tlumočili nespokojenost několika rodičů s výběrem žáků na výlet do Liberce v rámci celoroční soutěže „Vzorný žák školy“. Mgr. Šolcová připomněla kritéria, podle kterých třídní učitelé ve svých třídách vybírají nejlepší žáky.
  3. Na zasedání byl přizván pan Mgr. Pavel Petržela, který pohovořil o několika důležitých bodech.
  • Vzorný žák školy – pan ředitel znovu vysvětlil všechna kritéria pro vyhodnocení žáků. Výběr nejlepších žáků v každé třídě provádí na základě kritérií třídní učitelé.
  • Závěr: Žáci budou během roku průběžně informováni o svých výsledcích a motivováni k jejich zlepšení.
  • Letošní školní rok bude ukončen v úterý 30. 6., 29. 6. v 16 hodin proběhne slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy na Obecním úřadě.
  • Všichni žáci 9. třídy byli přijati k dalšímu vzdělávání podle svých přihlášek.
  • Přes prázdniny budou vymalovány některé třídy a chodby a zhotoven přístřešek u vchodu do ZŠ.
  • Další 2 třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí.
  • Na poslední prázdninový týden opět nabízíme žákům 1. stupně příměstský tábor.
  • Do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 nastoupí 20 žáků.
  • Kapacita MŠ je pro příští školní rok naplněná.
  • Pedagogický sbor je stabilní, pouze se vrací z mateřské dovolené Mgr. Lucie Farkašová a odchází Bc. Josef Kosina, který ji zastupoval.
  • V příštím školním roce plánujeme pro žáky 2. stupně cyklistický kurz.
  • Škola získala 900 000 Kč na rozvoj čtenářské gramotnosti. Tato částka bude použita na nákup čteček, knih a zorganizování zahraničních kurzů pro děti.
  • Škola se zapojí do projektu Ministerstva životního prostředí – poznávání národních parků ČR.
  • Výhledově (podle stavu financí) bude provedena rekonstrukce vody v MŠ, včetně vody teplé.
  • Ředitel školy předložil ŠR přehled hospodaření v roce 2014 a seznámil členy ŠR
   • s rozpočtem a veškerým financováním školy.

4. V závěrečné debatě hovořili přítomní o problému stěhování obyvatel z Mladých Buků a finančních problémech

některých rodičů. Zástupci rodičů také poukázali na problém některých dětí s počítačovou dostupností. Tyto děti pak

mají problém s plněním domácích úkolů do hodin fyziky a informatiky.

Závěr: Zjistit, zda by sociální fond OÚ mohl finančně přispívat dětem ze sociálně slabších rodin na výlety.

5. Další zasedání ŠR bylo předběžně stanoveno na září 2015

  1. Zapsala: Mgr. Vlasta Šolcová