2012/2013

Zápis ze zasedání školské rady dne 14. 5. 2013

Přítomni:

Martina Hamáčková, Roland Grundmann, Mgr. Luboš Ferkl, Mgr. Miloš Novotný,

Mgr. Vlasta Šolcová, jako host Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy

Nepřítomen: Ing. Michal Skalka

Program:

1. Předsedkyně zahájila zasedání školské rady, přivítala pana ředitele Petrželu a předala mu slovo.

2. Pan ředitel Petržela označil svůj nástup do funkce ke dni 1. 1. 2013 jako výhodu a své počáteční působení si rozdělil na 3 etapy. 1. etapa znamenala pozorování dění v již rozběhnutém školním roce, 2. etapa představuje chystání změn a 3. etapa nový běh školy od září 2013 podle představ pana ředitele.

Pan ředitel seznámil členy ŠR se změnami v pedagogickém sboru, např. příchod pana Mgr. Marka Killara jako nového zástupce ředitele. Pro příští školní rok se chystají také změny v rozvrhu: Aj od 2. třídy, povinně druhý cizí jazyk (Nj) v 7. - 9. tř.

V příštím školním roce by mělo být na naší škole více kroužků.

Pan ředitel hovořil také o změnách, které se týkají zlepšení vnějšího i vnitřního prostředí budov MŠ a ZŠ. Ve škole se chystá např. dobudování lezecké stěny, vylepšení vstupního prostoru školy, dokončení zadní strany budovy, pořízení interaktivních tabulí postupně od 1. třídy, vybavení počítačové učebny vhodnějším nábytkem. Pan ředitel se zmínil také o problému s teplou vodou ve školce.

3. Po zprávě pana ředitele následovala debata všech přítomných.

4. Předsedkyně ukončila zasedání ŠR.

Zapsala: Mgr. Vlasta Šolcová

Školská rada 15.11.2012:

Přítomni:

Martina Hamáčková, Roland Grundmann, Ing. Michal Skalka, Mgr. Vlasta Šolcová, jako host Ing. Jiří Procházka, ředitel školy

Omluveni: Mgr. Luboš Ferkl, Mgr. Miloš Novotný

Program:

1. Předsedkyně zahájila zasedání školské rady, přivítala Ing. Jiřího Procházku a požádala ho, aby zhodnotil uplynulý školní rok. Pan ředitel vyzdvihl zejména změny, které zlepšily celkové prostředí školy a výuku. Upozornil na aktuální novinku - interaktivní tabuli.

2. Všichni členové ŠR se do tohoto zasedání seznámili s obsahem výroční zprávy za školní rok 2011/2012.

3. Členové ŠR všemi hlasy schválili výroční zprávu.

4. O slyšení na zasedání ŠR požádala paní Slaninová. Vyjádřila nespokojenost s placením příspěvků na hygienické prostředky. Zajímala se, co se platí z fondu SRPDŠ, na co se vztahuje pojištění žáků ve škole atd.

Všichni přítomní diskutovali o financích ve škole.

Závěr:

Rodiče jsou o financích informováni na třídních schůzkách a se svými dotazy se mohou kdykoliv obrátit na svého třídního učitele či vedení školy.

5. Předsedkyně ŠR ukončila zasedání školské rady.

Zapsala: Mgr. Vlasta Šolcová

Školská rada 24.09.2012:

Přítomni:

Roland Grundmann, Mgr. Luboš Ferkl, Mgr. Miloš Novotný, Ing. Michal Skalka,

Mgr. Vlasta Šolcová

Omluvena: Martina Hamáčková

Program:

1. Zasedání zahájil pan Mgr. Luboš Ferkl. V krátkosti seznámil členy ŠR se změnami v naší základní škole, především připomněl plánovaný odchod pana ředitele Procházky k 31. 12. 2012. Z tohoto důvodu byl vypsán konkurz na místo ředitele/ky Základní a mateřské školy v Mladých Bukách.

2. Proběhla volba člena, který bude zastupovat v konkurzním řízení školskou radu.

Návrh - paní Hamáčková, schválena všemi hlasy.

Paní Hamáčková byla o návrhu a schválení telefonicky informována.

3. Zasedání bylo ukončeno.

Zapsala: Mgr. Vlasta Šolcová