2011/2012

Školská rada 31.05.2012:

Přítomni:

Martina Hamáčková, Roland Grundmann, Mgr. Luboš Ferkl, Mgr. Miloš Novotný,

Mgr. Vlasta Šolcová, jako host Ing. Jiří Procházka, ředitel školy

Nepřítomen: Ing. Michal Skalka

Program:

1. Předsedkyně zahájila zasedání školské rady.

2. Pan ředitel Procházka hovořil o změnách, kterými prošly budovy MŠ a ZŠ od minulého zasedání školské rady. Ve školce byly upraveny umývárny a vyměněny kryty radiátorů. Z důvodu hygieny a bezpečnosti proběhla likvidace bazénu na zahradě (bude nahrazen venkovními sprchami). Opravují se prolézačky. Pro příští školní rok bylo zažádáno o zvýšení kapacity školky. Žádosti bylo vyhověno na 2 roky. Bude přijata 1 nová učitelka. V tělocvičně ZŠ byly opraveny koše a vyměněn strop. Jedná se o dotacích na vybudování sportovního hřiště s atletickou dráhou u školy. Pan ředitel informoval také o nejbližších personálních změnách. V příštím školním roce již nenastoupí paní vychovatelka Vinterová a paní Mgr. Ondráčková. Po MD se vrátí paní Mgr. Monika Hofmannová Pohlová. Na závěr pan Procházka oznámil, že k 31. 12. 2012 ukončí své působení ve funkci ředitele.

3. Pan Ferkl se zajímal o právě probíhající SCIO testy žáků 5. a 9. třídy.

4. Členové ŠR diskutovali o důvodech odchodu žáků z naší školy. Členové rady, kteří zastupují rodiče žáků, přednesli připomínky a dotazy, se kterými se jim rodiče nejčastěji svěřují.

ZÁVĚR:

Členové ŠR se dohodli, že o stávající situaci ve škole informují členy Rady městyse Mladé Buky. ŠR přikládá „Postřehy a dotazy rodičů“, které projednávala. ŠR žádá Radu městyse Mladé Buky, aby se na svém zasedání situací ve škole zabývala a informovala předsedkyni ŠR.

5. Předsedkyně ukončila zasedání ŠR.

Zapsala: Mgr. Vlasta Šolcová

Školská rada 23.11.2011:

Přítomni:

Martina Hamáčková, Roland Grundmann, Mgr. Luboš Ferkl, Mgr. Miloš Novotný,

Mgr. Vlasta Šolcová, jako host Ing. Jiří Procházka, ředitel školy

Omluven: Ing. Michal Skalka

Program:

1. Předsedkyně zahájila zasedání školské rady, přivítala Ing. Jiřího Procházku a požádala ho, aby zhodnotil uplynulý školní rok. Pan ředitel vyzdvihl zejména změny, které zlepšily celkové prostředí školy a výuku, např. školní dílny pro žáky 2. stupně, uspořádání přírodovědných sbírek, nové stoly a židle ve školní jídelně, položení nového linolea v současné 3. a 5. třídě, vybudování hřiště pro menší děti s prolézačkami a pískovištěm. Dále připomněl změnu ve složení pedagogického sboru ( odešla p. uč. Leierová, učitelka 1. stupně, nastoupila Mgr. Lucie Farkašová, aprobace biologie – tělesná výchova).

2. Všichni členové ŠR se do tohoto zasedání podrobně seznámili s obsahem výroční zprávy za školní rok 2010/2011. Nikdo z přítomných již nevznesl žádné připomínky ani dotazy.

3. Členové ŠR všemi hlasy schválili výroční zprávu.

4. Paní Hamáčková se zajímala o výzkum, který na naší škole v nedávných dnech provedla p. uč. Obručová. Jednalo se o anonymní dotazníky, které vyplňovali

žáci 5. – 9. třídy. Vyjadřovali se v nich, jaké mají v naší škole zkušenosti se šikanou. Z dotazníků nevyplynuly žádné závažné poznatky.

5. Členové ŠR opět diskutovali o vybudování sportovního hřiště s atletickou dráhou pro výuku Tv.

Doporučení rady – pan ředitel Procházka přednese požadavek na vybudování sportovního hřiště na příštím zasedání zastupitelstva Městyse Mladé Buky.

6. Předsedkyně ŠR ukončila zasedání školské rady. Předběžný termín dalšího setkání byl stanoven na květen 2012.

Zapsala: Mgr. Vlasta Šolcová