Kamerový systém - směrnice

Zákonné ustanovení:

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Čl. I.

Všeobecná ustanovení

(1) Účel

Tato směrnice stanoví postupy pro pořizování, uchovávání a správu audiovizuálních dat z kamerového systému provozovaného v objektech Základní školy Mladé Buky v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

(2) Rozsah platnosti

Kamerový systém je provozován a tato směrnice je platná pro objekty hlavní budova školy, školní hřiště a tělocvičnu ZŠ.

(3) Seznam pojmů a zkratek

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) osobním údajem - jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,

b) citlivým údajem - osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,

c) anonymním údajem - takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů,

d) subjektem údajů - fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují,

e) zpracováním osobních údajů - jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace,

f) shromažďováním osobních údajů - systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování,

g) uchováváním osobních údajů - udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat,

h) blokováním osobních údajů - vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj určitou dobu nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat,

i) likvidací osobních údajů - se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování,

j) správcem - každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,

k) zpracovatelem - každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle zákona,

l) zveřejněným osobním údajem - osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu,

m) evidencí nebo datovým souborem osobních údajů (dále jen "datový soubor") - jakýkoliv soubor osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií,

n) souhlasem subjektu údajů - svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů,

o) příjemcem - každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3 odst. 6 písm. g) zákona.

(4) Odpovědnost

Osoby odpovědné za provoz a kontrolu kamerového systému jsou:

ŘŠ, ZŘŠ

Čl. II.

Identifikace kamerového systému

(1) Identifikace kamerového systému: Kamerový systém na budovách Základní školy Mladé Buky, okres Trutnov

Provozovatel a správce kamerového systému: ZŠ Mladé Buky

Správce osobních údajů: ZŠ Mladé Buky

Sídlo provozovatele a správce: Mladé Buky, č.p.160, 54223

Odpovědná osoba správce: ŘŠ, ZŘŠ

(2) Účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je ochrana majetku a bezpečnosti osob. Kamerový systém neslouží k systematickému sledování osob.

Čl. III.

Popis kamerového systém

Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující pořizovat a uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných míst.

(1) Kamerový systém je v současné době tvořen 8 kamerami. Ve všech případech je využito pouze rozhraní LAN. Rozmístění jednotlivých prvků systému v rámci areálu je v této směrnice

(2) Soupis jednotlivých kamer:

a) Kamera 1

Umístění: „stará budova školy, vchod do budovy

Zorné pole: chodník a vchod do školy

Typ kamery: HD

Záznam: záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů

Účel: zajištění důkazního materiálu při zjištění krádeže, poškození majetku

b) Kamera 2

Umístění: Levá část staré budovy

Zorné pole: schody ke vstupu, vstup, přístupový chodník, popelnice

Typ kamery: HD

Záznam: záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů

Účel: zajištění důkazního materiálu při zjištění krádeže, poškození majetku

c) Kamera 3

Umístění: Vpravo od vstupu do školy

Zorné pole: prostor vstupu do školy a stojanů na kola – pravá část budovy

Typ kamery: HD

Záznam: záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů

Účel: zajištění důkazního materiálu při zjištění krádeže, poškození majetku

d) Kamera 4

Umístění: vchod do školní kuchyně

Zorné pole: parkoviště u školy

Typ kamery: HD

Záznam: záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů

Účel: zajištění důkazního materiálu při zjištění krádeže, poškození majetku,

ochrana osob – žáků a zaměstnanců

e) Kamera 5

Umístění: vchod do školní kuchyně

Zorné pole: školní hřiště

Typ kamery: HD

Záznam: záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů

Účel: zajištění důkazního materiálu při zjištění krádeže, poškození majetku,

ochrana osob – žáků a zaměstnanců

f) Kamera 6

Umístění: vchod do tělocvičny

Zorné pole: vchod do tělocvičny

Typ kamery: HD

Záznam: záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů

Účel: zajištění důkazního materiálu při zjištění krádeže, poškození majetku,

ochrana osob – žáků a zaměstnanců

g) Kamera 7

Umístění: budova tělocvičny po učebnou IT

Zorné pole: parkoviště u tělocvičny, pump track

Typ kamery: HD

Záznam: záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů

Účel: zajištění důkazního materiálu při zjištění krádeže, poškození majetku,

ochrana osob – žáků a zaměstnanců

h) Kamera 8

Umístění: vchod do školní kuchyně

Zorné pole: vchod do tělocvičny a stojan na kola u tělocvičny

Typ kamery: HD

Záznam: záznam kontinuální, doba uložení 7 dnů

Účel: zajištění důkazního materiálu při zjištění krádeže, poškození majetku,

ochrana osob – žáků a zaměstnanců

Použitý řídící a záznamový software a hardware: Kamerový záznam a přístup k online obrazu kamer s použitím zařízení pro ukládání dat. ( iWatch DVR for Windows )

(3) Přenos dat mezi kamerami a úložištěm probíhá prostřednictvím IP sítě vedené po UTP kabelu. Pro provoz kamerové sítě, do které jsou zapojeny kamery a DVR, je vytvořena v rámci infrastruktury zvláštní virtuální síť, která není ze zbytku počítačové sítě přístupná. Přístup na kamery a přenos dat je navíc zajištěn uživatelským jménem a heslem.

(4) Záznamy z jednotlivých kamer jsou kontinuálně ukládány na úložišti dat, které je umístěno v místnosti správce IT. Záznamy jsou pořizovány a ponechány po dobu 7 dnů.

(5) O zásazích do konfigurace celého systému jsou vedeny záznamy v provozním deníku systému. Provozní deník je uložen v místnosti správce IT.

(6) Přenosové cesty od kamer do úložiště jsou odděleny od běžné sítě a chráněny přístupovými údaji. Datové úložiště je uzamčeno v místnosti, do které je omezený a řízený přístup osob. Existuje seznam 4 osob, které mají umožněn přístup do místnosti určené osoby, které mají k datovému úložišti přístup, byly poučeny o aspektech přístupu k osobním údajům.

Čl. IV.

Personální zajištění

(1) Osoby s přístupem k LIVE obrazu:

ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí ŠJ, učitelé a vychovatelé ZŠ

Osoby s přístupem k LIVE obrazu nesmí pořizovat žádným způsobem obrazové záznamy

(například mobilním telefonem, fotoaparátem nebo kamerou).

(2) Osoby zajišťující funkčnost a konfiguraci systému:

- správce IT Pavel Forman

Každá změna konfigurace je zanesena do provozního deníku.

Čl. V.

Možnost předání záznamů mimo Správce

Záznamy pořízené kamerovým systémem je možno předat mimo Správce pouze protokolárně, a to orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům pro vedení přestupkového řízení v případě podezření ze spáchání trestného činu či přestupku. Ke každému předání dat dává pokyn ředitel a o každém takovém předání je proveden záznam v provozním deníku. Není možno jakýmkoliv způsobem uchovávat záznamy po dobu delší, než je uvedeno u jednotlivých kamer.

Čl. VI.

Zákon o ochraně osobních údajů

Provozovatel kamerového systému i jednotliví pracovníci s přístupem ke kamerovým záznamům či LIVE obrazu jsou povinni dbát dodržování nejen zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ale také ustanovení zákoníku práce, který zakazuje skryté i otevřené sledování pracovníků na pracovišti. Stejně tak jsou povinni dbát jiných právních norem, které zaručují jednotlivci právo na soukromí.

Čl. VII.

Souhlas subjektů osobních údajů a informační a registrační povinnost

(1) Ke zpracování osobních údajů je možné přistoupit obecně se souhlasem subjektů osobních údajů, bez souhlasu subjektů osobních údajů je pak zpracování možné pouze na základě výjimky stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, což je v případě kamerového systému nezbytnost ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce či jiné oprávněné osoby. Správce je však povinen informovat subjekty osobních údajů o zpracování prostřednictvím kamerového systému, a to umístěním informačních tabulek ke všem vstupům do monitorovaného prostoru. O zpracování osobních údajů kamerovým systémem v budovách jsou subjekty osobních údajů vedle informačních tabulek informovány také prostřednictvím této Směrnice, kdy tyto dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách obce Hošťálková a základní školy.

(2) Správce osobních údajů obecně je povinen každé zpracování osobních údajů registrovat u úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“). Registrace zpracování osobních údajů prostřednictvím Kamerového systému v budovách byla ÚOOÚ provedena dne 10. 1. 2016.

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

(1) Tato směrnice je v originálním písemném vyhotovení uložena u ředitele školy v elektronické podobě a přístupná všem zaměstnancům na internetových stránkách.

(2) V příloze č. 1 „KAMEROVÝ SYSTÉM v budovách školy„ je uvedeno rozmístění, zorné úhly a záběry jednotlivých kamer.

(3) Kontrola a aktualizace:

a) Kontrolu a aktualizaci této směrnice provádí 1x ročně.

b) Povinností každého zaměstnance, který při své práci využívá tuto směrnici, je neustále sledovat její aktuálnost a funkčnost a upozornit na její nedostatky a potřebu změn.

(4) Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dnem jejího schválení a vydání dne 1. září 2016

usnesením č. 1-1/2016.

Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy