a) Informace

PROVOZ ŠD:

ranní: 6.30 - 7.40

odpolední: 11.40 - 16.00

TELEFON:

603193504

Školní družina je určena pro žáky I. stupně základní školy.

Poplatek za školní družinu činí 200,- Kč měsíčně.

Příspěvek se platí pololetně, tj. za 1. pololetí do 30. 9. a za 2. pololetí do 28. 2.

Rodiče pobírající sociální dávky mohou požádat ředitele školy o snížení nebo prominutí platby.

Školní družina má 2 oddělení:

ranní provoz - vychovatelka Petra Nováková

odpolední provoz - vychovatelka Petra Nováková, David Pištěcký

Dolní prostory:

Horní prostory:

REŽIM ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ:

6.30 - 7.40 individuální hry a odpočinek, ranní pohybové aktivity a cvičení v tělocvičně

11.40 - 12.15 oběd, osobní hygiena

12.15 - 13.00 odpočinková a relaxační činnost, četba, vyprávění

13.00 - 14.00 pobyt venku, míčové hry, soutěže, hry v přírodě

14.00 - 16.00 zájmová činnost, příprava na vyučování (dle potřeby), volná činnost, stolní hry, míčové a sportovní hry v tělocvičně nebo venku, postupný odchod dětí domů

ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠD:

- pohybové a tělovýchovné aktivity

- jazyková výchova

- výtvarné činnosti

- pracovní činnosti

- hudební výchova - zpěv, tanec

- literární výchova - četba a prohlížení knih

- dramatická výchova - hrajeme a vyprávíme pohádky

- přírodovědná a vlastivědná činnost

- hry a soutěže - zábavnou formou si děti procvičují své znalosti a dovednosti

CÍLE ŠD:

- všestranně rozvinutý člověk

- podpora tělesného a duševního zdraví

- osvojení etických hodnot naší společnosti, učit se slušnému chování

- motivace k učení

- naučit děti samostatnosti a sebekontrole

- posilovat zájem o účelné využívání volného času

- vést děti ke vzájemné pomoci, ke spolupráci, pěstovat hezké vztahy ke kamarádům

- rozvíjet vnímavost k přírodě a k životnímu prostředí, učit se chránit přírodu

DALŠÍ AKTIVITY DĚTÍ VE ŠD:

1. Děti ze ŠD navštěvují podle svého zájmu také kroužky, které probíhají na naší škole.

2. Nejčastěji nabízíme dětem výtvarné a pracovní činnosti, výrobky pak vystavíme na chodbě školy, či ve ŠD, nebo jimi uděláme někomu radost.

Velmi oblíbené jsou pohybové hry, které nabízíme hlavně při ranní ŠD: míčové hry, překážkové dráhy, soutěže, houpání na kruzích, schovávaná apod.

3. Pobyt venku - naší snahou je, aby děti byly každý den alespoň 1 hod venku na čerstvém vzduchu. Využíváme dětské hřiště, školní hřiště, městská hřiště, ale hlavně podnikáme vycházky po okolí, aby se děti dozvěděly něco nového o přírodě. V zimě si užijeme sníh – bobování, koulování, stavění sněhuláků apod.

4. Dále družina nabízí možnost vypracování domácích úkolů s dohledem vychovatelky – za písemného souhlasu rodičů! A to v rámci přípravy na vyučování.

5.Ve družině je také počítač, který děti mají možnost využívat ke hraní her, zaměřených na jejich rozvoj – podpora učení. Při této činnosti dbáme na dodržování duševní hygieny (čas strávený na PC, vhodnost her apod.).

6. Akce:Pouštění draků

Slavení dušiček – Halloween

Advent ve družině – Mikuláš, Sv.Lucie

Vánoční besídka s rodiči

Oslava Velikonoc

Dárek pro maminku – svátek matek