Archiv!‎ > ‎7) 2013/2014‎ > ‎b) říjen 2013‎ > ‎

Volby do školské rady

přidáno: 9. 10. 2013 23:58, autor: Marek Killar   [ aktualizováno 12. 2. 2016 2:30 ]
 
 
   Od 1.11.2013 bude mít škola 2 nové zástupce z řad rodičů ve školské radě.
 
   Přípravný výbor (Mgr. Novotný, Mgr. Sedlaříková, Mgr. Šenková) připravuje volby,
 
   které proběhnou v termínu 17.-22.10.2013.
 
   Rodiče dostanou v nezalepené obálce orazítkovaný seznam kandidátů (škola pošle po
 
   dětech v pondělí 14.10.2013):
 
 

1.  Drtina Pavel,  vedoucí – AVON,  Mladé Buky 12,  nar. 13.5.1982

2.  Hamáčková Martina,  operátor ve výrobě,  Mladé Buky 131, nar. 25.8.1978

3.  Kotoučková Martina,  v domácnosti,  Mladé Buky 405, nar. 14.7.1977

4.  Navrkalová Petra, pojišťovací  poradce,  Hertvíkovice 1, nar. 27.7.1977

5.  Nebehajová Zuzana, mateřská dovolená,  Mladé Buky 208, nar. 3.5.1980

6.  Pirožek Milan, OSVČ,  Mladé Buky 403, 20.5.1963

7.  Bc. Macnarová Zdeňka,  vedoucí provozu Tesco, Mladé Buky 348, 2.9.1978

8.  Sunková Ilona, mateřská dovolená, Mladé Buky 258, nar. 1.1.1978

 

Na seznamu kandidátů může každý zákonný zástupce označit zakroužkováním

maximálně 2 vybrané kandidáty. Takto platný hlasovací lístek je nutné vložit do

zalepené obálky a obálku odevzdat (či poslat po dětech) do jedné z volebních

uren - možno na rodičovské schůzce v úterý dne 22.10.2013 (urna je u hospodářky

školy či u vedoucí učitelky MŠ).

 

Přikládáme Volební řád školské rady při ZŠ a MŠ Mladé Buky:

 

Městys Mladé Buky Usnesením Rady obce č. 21/2013 ze dne 7.10.2013 podle §102 odst. 2 písm. b zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle §167 a 168 zákona č.53/2012  Sb., (Školský zákon), vydává s účinností od 01.10.2013 tento

 

Volební řád školské rady

při Základní škole a mateřské škole, Mladé Buky

 

 1. Školská rada je šestičlenná. Třetinu členů školské rady (ŠR) jmenuje zřizovatel (Rada obce), třetinu volí zákonní zástupci žáků školy (dále jen rodiče), a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy (dále jen pedagogové).
 2. Ředitel školy je povinen zorganizovat volby do ŠR.
 3. Zřizovatel jmenuje supervizora (tajemnice městyse Mladé Buky). Supervizor dohlíží na řádný průběh přípravy, realizace a vyhodnocení voleb v souladu s volebním řádem. Ředitel v dostatečném předstihu informuje rodiče a pedagogy o konání voleb, jejich možnosti ucházet se o funkci člena ŠR, informuje o personálním složení volebního výboru, vydává volební lístky a oznamuje termín voleb.
 4. Zájemci o členství v ŠR se přihlásí volebnímu výboru na základě školou vydaného tiskopisu.
 5. Volby zástupců za pedagogy a za rodiče zajištuje za účasti supervizora jmenovaného zřizovatelem nejméně tříčlenný volební výbor, jmenovaný ředitelem.
 6. Volby členů ŠR probíhají buď na společné schůzi, v rámci třídních schůzek, nebo vhozením volebního lístku v obálce do uzavřené hlasovací schránky během stanoveného týdne, a to tajným hlasováním oprávněných osob.
 7. Každý volič obdrží volební lístek s abecedním seznamem navržených kandidátů, volič může zaškrtnout maximálně dva kandidáty. Nezaškrtnutím žádného kandidáta, případně vyššího počtu kandidátů je volební lístek neplatný. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem. Je na dohodě zákonných zástupců žáka, který z nich bude u voleb žáka zastupovat.
 8. Na základě výsledků hlasování volební výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách, při rovnosti hlasů stanoví výbor jejich pořadí losem.
 9. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní více jak 50% oprávněných osob. V opačném případě proběhne do 60 dnů další kolo voleb, podmínka 50% účasti již neplatí.
 10. Zápis o volbách předá volební výbor zřizovateli školy nejdéle do sedmi dnů ode dne konání voleb a zveřejní je na stránkách školy.
 11. Nezvolí-li rodiče nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy ŠR po jejich souhlasu ředitel školy.
 12. Funkční období členů ŠR je tříleté, nezanikne-li členství dříve dle odst. 9 § 167 školského zákona ( 1.11.2013 – 31.10.2016 )
 13. Funkční období člena ŠR zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů ŠR zvolených v řádných volbách.
 14. Volba provedená v rozporu s volebním řádem je neplatná. Za dodržování volebního řádu zodpovídá ředitel školy.
 15. Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 7.10.2013 k témuž datu se ruší dosavadní volební řád vydaný 14.04.2010.

 

 

V Mladých Bukách dne 7.10.2013                                       Jiří Zeman, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Comments