Archiv!‎ > ‎6) 2014/2015‎ > ‎c) listopad 2014‎ > ‎

Vzorný žák Základní školy Mladé Buky

přidáno: 11. 11. 2014 2:44, autor: Marek Killar   [ aktualizováno 12. 2. 2016 2:38 ]

Cílem je zvýšit motivaci žáků plnit si své školní povinnosti (což není v této době pravidlem)a zároveň odměnit aktivní žáky za svou celoroční práci. Tato vnější motivace by měla postupem času přecházet do motivace vnitřní – snaha o co nejlepší školní výsledky a znalosti, dodržování daných norem a pravidel, aktivní přístup k životu, poznávání svých možností a sebehodnocení, snaha o dobré uplatnění v životě a zaměstnání. S pravidly budou seznámeni všichni žáci ZŠ a rodiče na třídních schůzkách a stránkách školy.

Kritéria pro výběr "vzorných žáků" na zájezd v roce 2015

Odměnou pro vzorné žáky školy bude bezplatná účast na celodenním zájezdu v červnu 2015 autobusem do Liberce nebo do Prahy, včetně programu, vstupného a stravování. Pojede 40 žáků školy z  2.- 9. třídy (cca 5 z každé třídy). Nejlepší žáci budou vybráni k 30.5.2015. Návrhy dávají třídní učitelé, výběr schvaluje ped. rada a ředitel školy má právo udělit 5 divokých karet do konečného počtu 45 žáků.

     

1. Vzorné chování

Hodnotí se do odjezdu na zájezd. Znamená chování bez kázeňských trestů (důtka tř. učitele a výše) a je vítána pochvala třídního učitele (+1 bod ). 

2. Zlepšený prospěch a chování

Do zlepšení se počítají známky jen do prospěchu dobrý, netýká se dostatečného a nedostatečného prospěchu. Jedna známka zlepšená +1 bod, zhoršená -1bod, o dva stupně zlepšená + 2 body. Porovnává se konec šk. roku 2013-14 s pololetím šk.roku 2014-15.

3. Výborný prospěch

Znamená samé jedničky v 1. pololetí 2014/15

4. Reprezentace školy v soutěžích

Účast v jakékoliv meziškolní soutěži se hodnotí 1 bodem. Je hodnocena i organizovaná činnost v mimoškolních organizacích – sportovní oddíly, taneční a hudební školy, kroužky DDM a podobně.

5. Práce pro třídní kolektiv

Ohodnotí třídní učitel v průběhu školního roku. Součástí hodnocení je také 2x ročně sběr papíru (1-3 body). Termíny sběru – poslední týden v prosinci a v květnu.

6. Kvalitní příprava na vyučování

Hodnotí třídní učitel na základě záznamů všech vyučujících v průběhu školního roku. Hodnoceno bude vypracování domácích úkolů, referátů, nošení školních pomůcek a aktivita v hodinách.

7. Vzorný čin 

Výjimečný čin, pomoc druhým, výroba školních pomůcek, pravidelná pomoc (1-3 body). 

 

V Mladých Bukách 1.9.2014                                                         Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy

Comments