5) Dokumenty‎ > ‎1) Škola‎ > ‎

Školní řád

Š K O L N Í   Ř Á D

Základní škola Mladé Buky, Krkonošská 160

 

A.   Obecná ustanovení

 

Tento školní řád jsou povinni dodržovat všichni žáci, zákonní zástupci žáků a pracovníci Základní školy v Mladých Bukách. Všichni jsou se školním řádem seznámeni na začátku každého školního roku. Ve školním řádu se upravují práva a povinnosti žáků, zaměstnanců školy a zákonných zástupců žáků.

Školní řád je vydáván v souladu se zněním ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon. Tento školní řád je závazným předpisem upravujícím vnitřní život školy. Je platný na všech akcích, které jsou organizovány školou v budově školy i mimo ni. Ve svých článcích upravuje a upřesňuje práva a povinnosti dětí i dospělých.

 

 

      B.   Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů         žáků a jejich zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

 

1.  Práva žáků

     Žák má právo na:

§  vzdělání a účast ve výuce podle školního vzdělávacího programu a rozvrhu

§  pravdivé informace a zdůvodnění své klasifikace

§  ochranu před nevhodnými informacemi

§  odpočinek a volný čas

§  vyjádření svého názoru vhodnou a slušnou formou

§  ochranu před násilím a sociálně-patologickými jevy

§  využití preventivních programů (viz. Minimální preventivní program)

§  poskytnutí pomoci při vzdělávacích i osobních problémech

§  zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu)

§  náhradu škody vzniklou v průběhu vyučování a školních akcí při dodržení daných předpisů

 

2.  Povinnosti žáků

     Žáci:

§  se zúčastní výuky podle rozvrhu, nosí žákovskou knížku, určené pomůcky a úkoly a připravují se na vyučování, při vyučování jsou aktivní a nevyrušují výuku

§  nosí vhodné a čisté oblečení a po vstupu do školy se přezouvají do zdravotně vhodné obuvi

§  do školy přicházejí v době od 7,40 – 7,50 hodin, vyučování začíná v 8,00 hodin, žáci používají vchody do budovy podle rozdělení šaten, šatny se v průběhu vyučování na 1. stupni zamykají, na 2. stupni si žáci zamykají své osobní skříňky

§  ve škole zdraví všechny dospělé osoby a zaměstnance školy oslovují oslovením: pane, paní, za kterým následuje název pracovního zařazení

§  žáci dbají pokynů všech zaměstnanců školy a dodržují základní pravidla společenského chování

§  po zvonění na hodinu jsou na svém místě dle zasedacího pořádku a připraví se na vyučování, učitele zdraví povstáním a své místo může žák opustit v průběhu hodiny pouze se souhlasem učitele

§  pokud chyběli při vyučování, žáci předloží omluvenku třídnímu učiteli, jsou povinni si doplnit zameškané učivo a dopsat si písemné práce a známky do žákovské knížky,  při velké absenci (nad 25% absencí za pololetí) budou přezkoušeni z hlavních předmětů za celé pololetí

§  dodržují pravidla bezpečnosti a hygieny ve škole i mimo školu, chrání své zdraví a zdraví svých spolužáků, jakýkoli úraz, požár, škodu na majetku nebo závadu hlásí okamžitě vyučujícímu nebo vedení školy, úrazy nahlášené v dalších dnech nebudou odškodňovány

§  neopouští budovu školy bez souhlasu učitele o přestávkách a v době vyučování, do budovy nepouštějí žádné dospělé osoby

§  pokud se vyučující nedostaví do výuky do pěti minut po zvonění, oznámí to žákovská služba ve sborovně nebo v kanceláři

§  ve třídě fungují služby podle pokynů třídního učitele, žáci dbají na čistotu a pořádek ve třídách, po poslední vyučovací hodině zvednout židle a uklidí odpadky

§  vypnuté mobilní telefony se ukládají na začátku 1. vyučovací hodiny do úschovy a budou žákům vydány po vyučování

§  do odborných učeben, do tělocvičny a jídelny vstupují pouze v doprovodu vyučujícího a dodržují řády odborných učeben, školní jídelny a školní družiny

§  o přestávkách se žáci pohybují pouze v prostorách stanovených dohlížejícím učitelem, žáci vstupují pouze do své třídy, o malých přestávkách se žáci zdržují ve třídách, o velkých přestávkách jsou žáci podle příkazu dohlížejícího učitele na dolní chodbě, v tělocvičně nebo na školním hřišti, o polední přestávce se žáci zdržují mimo školu nebo ve škole v určených místech a na odpolední vyučování přicházejí do tříd 10 minut před začátkem vyučování

§  po vyučování žáci odcházejí domů, do školní družiny nebo zájmových kroužků

§  účastní se volitelných předmětů a mimoškolních aktivit, na které se přihlásili a dodržují při nich daná pravidla

§  je zakázáno kouření a užívání alkoholu a jiných návykových látek v celém areálu školy

§  bez přítomnosti učitele žáci nesmějí ve třídách manipulovat s okny, žaluziemi a didaktickou technikou, o přestávkách mohou být otevřena pouze ventilační okna, žáci nesmějí zasahovat do termostatických ventilů na radiátorech, sedět na topení a okenních parapetech

§  ve škole se nesmějí používat hrubá slova, je zakázáno jakékoliv násilí a ponižování druhých spolužáků, žáci se zdrží všech projevů, které by odporovaly dobrým mravům

§  na kolech mohou žáci do školy samostatně jezdit od 10 let věku, kola si zamykají a ukládají na určené místo, na motocyklech je jízda v areálu školy zakázána

§  žáci jsou povinni chránit školní majetek, pokud dojde k úmyslnému poškození majetku školy nebo poškození majetku vyplývající z nedodržení pokynů zaměstnanců školy, bude od zákonných zástupců žáků vyžadována náhrada škody nebo odstranění škody

§  učebnice jsou žákům zapůjčeny do bezplatného užívání, žáci je používají s co největší péčí a zničené učebnice jsou povinni částečně nebo celkově uhradit, ostatní pomůcky si žáci kupují do osobního vlastnictví

§  nalezené předměty odevzdávají hospodářce školy

§  žáci se na veřejnosti při akcích organizovaných školou chovají ukázněně a snaží se co nejlépe reprezentovat svou školu

§  ve školní jídelně žáci dodržují pravidla stolování, potraviny je z jídelny možné odnášet jen podle pokynů pedagogického dozoru nebo zaměstnanců školní jídelny

 

3.  Práva zákonných zástupců žáků

     Zákonní zástupci žáků mají právo: 

§  získávat veškeré informace o průběhu a výsledcích vzdělávání i chování svého dítěte, o systému vzdělávání ve škole a to na třídních schůzkách nebo na předem domluvených konzultacích (ne při vyučování)

§  volit a být voleni do školské rady (každé 3 roky)

§  požádat o uvolnění žáka z vyučování podle pravidel tohoto řádu

§  řešit výchovné a výukové problémy s výchovným poradcem nebo pracovníky ŠPP po předcházející domluvě

§  požádat o komisionální přezkoušení svého dítěte v případě pochybností v hodnocení a klasifikace

 

4.  Povinnosti zákonných zástupců

     Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

§  seznámit se se školním řádem

§  zúčastnit se osobně na vyzvání školy k projednání závažných otázek týkajících se chování a výsledků vzdělávání jejich dítěte

§  zajistit, aby žák řádně docházel do školy

§  plánovanou nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče předem písemně do žákovské knížky, na jednu vyučovací hodinu omlouvá vyučující, na jeden den třídní učitel a na dva a více dní vedení školy na základě písemné žádosti

§  uvolňování žáka z vyučování na rodinné dovolené se povolují maximálně 1x za školní rok a žáci jsou povinni si samostatně doplnit chybějící látku a další povinnosti

§  při nemoci žáka jsou rodiče povinni informovat školu co nejdříve, nejpozději do

(48 hodin) druhého dne absence a to osobně, telefonicky (ne SMS) nebo mailem na:  zsbuky@zsbuky.cz , obědy se odhlašují přímo ve školní jídelně a to dle pravidel vnitřního řádu ŠJ, škola může v odůvodněných případech vyžadovat omluvenku od lékaře, neomluvená nepřítomnost bude projednána výchovnou komisí a při opakovaném záškoláctví bude věc řešena s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí a Policií ČR (viz. Minimální preventivní program)

§  oznamovat škole údaje a jejich změny nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka

§  informovat školu o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

§  v případě infekčního onemocnění je zákonný zástupce povinen toto oznámit třídnímu učiteli a zajistit léčbu

§  z důvodu bezpečnosti nepohybovat se ve školní budově bez předchozí domluvy se zaměstnanci školy – lze použít mobilní telefony nebo telefony u vstupu do školy, rodiče žáků 1. - 3. třídy mohou čekat v chodbě u tělocvičny, ostatní v chodbě u hlavního vchodu, kde si je k jednání vyzvednou zaměstnanci školy

§  při náhlé nevolnosti nebo onemocnění dítěte zajistit po telefonické výzvě doprovod dítěte domů, popř. k lékaři

§  pravidelně kontrolovat žákovskou knížku

§  nést zodpovědnost za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák úmyslně nebo z nedbalosti

 

 

 

C.   Provoz a vnitřní režim školy

 

§  provoz školy je v pracovní dny od 6,30 – 16,00 hodin

§  vyučování začíná v 8.00 hodin

§  vchod do školní budovy je otevřen od 7.40 hodin, pokud se koná nultá hodina nebo jiná akce vyžadující dřívější vstup do budovy, čeká na žáky u vchodu do šaten příslušný vyučující a koná nad žáky dozor

§  pro žáky, kteří navštěvují školní družinu, je na zazvonění otevřen vchod do šaten od tělocvičny v době od 6.15 do 7.15 hodin, stejně tak při odchodu ze školní družiny v době do 13 hodiny a od 14 do 16 hodin

§  před ukončením vyučování může žák opustit školu pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce a v doprovodu rodiči pověřené osoby, toto musí oznámit před odchodem třídnímu učiteli

§  rodiče čekají na své děti před školou nebo ve vestibulech školy, vstup do šaten a jídelny není dovolen

§  provoz školní družiny se řídí řádem školní družiny

§  provoz školní jídelny se řídí řádem školní jídelny

 

 

D.   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

§  žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele

§  při akcích mimo areál školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob; pro společné zájezdy tříd, lyžařské, turistické, sportovní a jiné kurzy platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni

§  při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení a pedagogického doprovodu

§  poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví provede na začátku školního roku třídní učitel a tuto skutečnost zaznamená do třídní knihy

§  školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči a ostatními učiteli v oblasti prevence dle preventivního programu školy

§  školní metodik prevence i ostatní pedagogičtí pracovníci jsou povinni šetřit každý projev šikany, v případě nutnosti zajistit odbornou pomoc

§  pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky před začátkem vyučování, o přestávkách, po jeho skončení i na akcích mimo školní budovu

 

      E.  Závěrečné ustanovení


Tento školní řád je důležitý pro bezproblémový chod školy, bezpečnost ve škole, dobrou komunikaci mezi zaměstnanci školy, žáky a jejich zákonnými zástupci a co nejlepší plnění školního vzdělávacího programu školy. Byl vytvořen po tvorbě pravidel žáky v jednotlivých třídách, po diskuzi s pedagogy a ostatními zaměstnanci na provozních poradách. Nedílnou součástí školního řádu jsou pravidla hodnocení žáků, časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek, řády odborných učeben (viz přílohy).

 

§  Radou školy byl projednán a schválen dne: 31.8.2017

§  nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2017

§  tímto dnem se ruší platnost školního řádu ze dne: 1. 9. 2015

§  zaměstnanci byli se schváleným řádem seznámeni dne: 31. 8. 2017

§  žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli na začátku školního roku, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách

§  zákonní zástupci byli s tímto řádem seznámeni v žákovských knížkách, na internetových stránkách školy a na třídních schůzkách

 

Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy                                              V Mladých Bukách, dne 1.9.2017


        

 

 

 

                    K L A S I F I K A Č N Í   Ř Á D

(podle zákona č. 472/2011 - 561/2004 Sb. Školský zákon, vyhláška č. 48/2005, schv8leno ped. radou a Radou školy)

 

Pedagogické zásady:

 

1.       Přiměřená náročnost a takt.

2.       Přihlédnutí k věku, pohlaví, nadání, zdravotnímu stavu a k poruchám učení.

3.       Právo k indispozici (1 za čtvrtletí).

4.       Dostatek známek nebo jiných hodnocení (minimálně 5 za pololetí – z toho 1 ústní).

5.       Povinnost sdělit objektivní hodnocení  - ústní okamžitě, písemné do 1 týdne.

6.       Výsledná známka není průměrem známek.

7.       Na kontrolní práce procvičené učivo a vhodný rozsah (15 – 20 min práce učitele).

8.       Povinnost informovat rodiče o zhoršení prospěchu, výchovných problémech a hledat řešení.

9.       Úloha třídního učitele jako patrona, povinnost učitelů informovat třídního nebo vedení školy při

zhoršení prospěchu a chování.

10.    Zdůrazňujeme správné odpovědi nad chybami a správnou práci s chybou. Právo žáka na opravu známky.

11.    Sjednotit počet chyb při klasifikaci.

12.    Opravovat gramatické chyby vždy, ale kromě jazyků nehodnotit.

13.    Žák je informován o rozsahu zkoušení a pravidlech a kritériích klasifikace.

14.   Zdůrazňujeme zvyšování vnitřní motivace učení, sebehodnocení a vlastní rozvoj KK (klíčové kompetence – 6x  – učení ,  probl., kom., obč., prac, soc.-pers.).

    


Podklady ke klasifikaci:

 

1.       Pozorování žáka

2.       Sledování výkonu

3.       Připravenost na vyučování

4.       Zkoušky: písemné, ústní, praktické, pohybové, grafické

5.       Testy - používat hodnocení z klasifikačních deníků (90, 70, 40, nad 20 %)

6.       Kontrolní práce a praktické zkoušky (matematika a čeština – 4 za rok, ostatní 2 za rok)

7.       Konzultace s rodiči , ped. poradnou, lékařem

8.       Rozhovor s žákem

9.       Analýza výsledků (povinnost vést si evidenci) – kl. a ped. deník, uchování písemných prací žáka

 

Typy předmětů a odlišnost v hodnocení:

 

1.       Teoretické  – jazyky, matematika, chemie, fyzika, - pisy, prvouka, přírodověda, vlastivěda

2.       Praktické   – informatika , praktické činnosti, domácnost, volitelné předměty

3.       Výchovy    – Tv, Vv, Hv, Vo, Rv, Vz, Vp

 

ad 1. Klasifikace v teoretických předmětech

 

Výborný :       ovládá požadavky – OVO (90-100%) – očekávané výstupy oboru

                      samostatný, tvořivý

                      myslí logicky, spojuje s praxí

                      grafický projev estetický, výstižný

                      malé množství malých chyb, dovede si je opravit

                      schopnost samostatně studovat text

 

Chvalitebný:    ovládá samostatně všechny podstatné části – OVO (89-70%)

                        samostatný s menšími podněty

                        grafický projev – menší nedostatky

                        více menších chyb, ne podstatné chyby

                        s menší pomocí samostudium

 

 

Dobrý:             zvládá učivo (OVO) v podstatných částech (69-40%)

                        v činnostech se objevují chyby (úrovně dosáhl)

                        s pomocí učitele dokáže chyby opravit chyby

                        uplatnění poznatků s pomocí učitele

                        myšlení vcelku správné

                        grafické i ústní nedostatky

                        samostudium – dokáže podle návodu

 

Dostatečný:      ovládá se závažnými mezerami a chybami, základů požadavků dosáhl (nad 20%)

                        málo pohotový

                        myšlení není tvořivé

                        projev není estetický

                        samostudium  – má těžkosti

 

Nedostatečný:  ani s pomocí nezvládá základní učivo

                        závažné chyby se opakují

                        chyby nedovede opravit

                        samostudia není schopen

 

Nehodnocen:   toto hodnocení se používá jen v 1. pololetí, kdy není možno žáka z některých povinných

                        předmětů stanovených ŠVP hodnotit 

 

ad. 2  Klasifikace v praktických předmětech

 

Hodnotí se:    1,   vztah k předmětu a práci

                     2,   osvojení dovednost

                     3,   využití znalostí v praxi

                     4,   tvořivost a aktivita

                     5,   kvalita výsledku práce

                     6,   udržování pořádku, kázně a bezpečnosti

                     7,   hospodárnost práce se surovinami, vztah k pomůckám

                     8,   obsluha nářadí, strojů a ostatních pomůcek

 

Výborný:      kladný vztah, samostatnost, tvořivost, pomoc slabším, vzorné dodržování kázně a          

                    pořádku, pouze malé chyby, dokáže odstranit

 

Chvalitebný: méně tvořivý, nedělá velké chyby, více menších nedostatků

 

 

Dobrý:          menší výkyvy v práci, potřebuje pomoc učitele, problémy s organizací práce, musí být                    

                    podněcován k dodržování pravidel, někdy porušuje pravidla, ale dá si říct

 

Dostatečný:  pracuje bez zájmu, jen za kontroly učitele, časté velké chyby, uvědoměle a opakovaně

                    porušuje bezpečnostní a pracovní pravidla

 

ad. 3: Klasifikace ve výchovách

 

Kritéria hodnocení: - kombinace 1,2 (znalosti i dovednosti)

                            - přihlédnutí ke zdravotnímu stavu

                            - zřetel na nadání a rodinné prostředí

                            - vztah k předmětu – úroveň vlastního zlepšování

                            - kvalita osvojování nových dovedností

                            - estetické vnímání

 

Výborný:              velmi aktivní, samostatný, plně využívá osobní předpoklady, přesný, procítěný

 

Chvalitebný:        menší  nedostatky, aktivní, méně tvořivý, ukázněný

 

Dobrý:                méně aktivní, časté chyby, potřebuje pomoc učitele, s kontrolou a podněcováním

                          dodržuje pravidla a kázeň

 

Dostatečný:        hodnocení při mimořádných případech 

 

 

Hodnocení chování:   navrhuje třídní učitel, rozhoduje pedagogická rada!

(možnosti  jednotlivých kázeňských trestů a odměn) 

 

·         základní normou je dodržování školního řádu

·         přihlédnutí k věku, pohlaví, rodinnému prostředí, rozumu

·         vždy zjistit důvod prohřešku a oznámit a zdůvodnit trest

·         předchozí tresty se sčítají, jen když se výchovná opatření minuly v účinku

·         v závažných případech se hodnotí i chování mimo školu

·         přísněji se hodnotí podvody, krádeže a ubližování mladším (šikana)

·         zásada nenechat problémy narůstat

·         včas si promluvit se žákem nebo rodiči

·         velmi nutná důslednost

·         nutno vést dokonale záznamy, větší problémy vždy sdělit písemně rodičům – mít podklady

 


Za porušování školního řádu se považuje:

-      pozdní příchody, zapomínání pomůcek, vyrušování, nerespektování příkazu pedagoga, znečisťování prostředí, nepřezouvání,       nepřipravenost na výuku, používání mobilního telefonu při vyučování …..

 

Závažné porušení školního řádu:

-      neuctivé a neslušné chování vůči zaměstnancům školy, úmyslné vyrušování výuky a poškozování inventáře školy, neomluvená     absence, požití návykových látek …..

 

Hrubé porušení školního řádu:

-  fyzické napadení spolužáka, šikana, agresivní chování, opakované úmyslné poškozování inventáře,

  opakované požití návykových látek, rasismus, opakované záškoláctví, krádež a podvod  

 

Hodnocení chování:

 

Velmi dobré : ojedinělé méně závažné přestupky

                       počet zapomenutí: do 30 za čtvrtletí

                       počet poznámek:   do 6 za pololetí

 

Napomenutí třídního učitele:  zapomínání 10-15 za čtvrtletí, 2 poznámky

  

Důtka třídního učitele:  zapomínání 16-20 za čtvrtletí

                                  poznámky    3 

 

Důtka ředitele:    zapomínání 21-35 za čtvrtletí

                         poznámky    4,5  za pololetí

                         1 závažný přestupek

 

Uspokojivé:   2  závažné přestupky, 1 hrubý přestupek, 6 poznámek za pololetí

                      6 a více méně závažných přestupků, nad 35 zapomenutí za čtvrtletí

                      snaha napravit chyby, dobrý přístup ke škole

                      neomluvená absence nad 2 hodiny

 

 

Méně uspokojivé: opakovaně závažné a hrubé přestupky

                             narušování práce třídy

                             bez snahy o nápravu

                             záškoláctví nad 10 hodin  

 

Pochvaly:

Pochvala třídního učitele:

Udílí třídní učitel za výrazný úspěch ve školní nebo mimoškolní aktivitě a déletrvající úspěšnou školní práci

Pochvala ředitele školy:

Udílí ředitel školy za mimořádný projev lidskosti a občanství, za mimořádnou občanskou nebo školní iniciativu


Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

Sebehodnocení je přirozenou součástí hodnocení, je i výchovnou metodou. Žáci si na hodnocení pedagogem, spolužákem i sebou samým postupně přivykají. Je nutno pracovat na objektivitě a poznání vlastní kvality. Sebehodnocení nenahrazuje hodnocení pedagoga, ale především rozvíjí evaluaci a aktivitu žáka. 

 

Každý žák školy má právo na:

·         informace a zdůvodnění své klasifikace

·         vzdělání podle ŠVP, osnov a rozvrhu hodin a s přihlédnutím ke svým schopnostem

·         odpočinek a volný čas

·         vyjádření svého názoru vhodnou a slušnou formou

·         ochranu před násilím

·         poskytnutí pomoci při problémec  


 

Schváleno pedagogickou radou ZŠ Mladé Buky dne 27.8.2013 a  Školskou radou dne 4.11.2013. 

 

                                                                                                                    Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy


Další podrobnosti provozu školy řeší provozní řád, řády odborných učeben a ŠJ, zvonění.

ĉ
Marek Killar,
24. 4. 2014 2:19
Comments