5) Dokumenty‎ > ‎1) Škola‎ > ‎

Školní řád

Š K O L N Í   Ř Á D

Základní škola Mladé Buky, Krkonošská 160

A   A. Obecná ustanovení

Tento školní řád jsou povinni dodržovat všichni žáci, zákonní zástupci žáků a pracovníci Základní školy v Mladých Bukách. Všichni jsou se školním řádem seznámeni na začátku každého školního roku. Ve školním řádu se upravují práva a povinnosti žáků, zaměstnanců školy a zákonných zástupců žáků.

Školní řád je vydáván v souladu se zněním ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon. Tento školní řád je závazným předpisem upravujícím vnitřní život školy. Je platný na všech akcích, které jsou organizovány školou v budově školy i mimo ni. Ve svých článcích upravuje a upřesňuje práva a povinnosti dětí i dospělých.


B.   Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a jejich zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

 


1.  Práva žáků


Žák má právo na:

§  vzdělání a účast ve výuce podle školního vzdělávacího programu a rozvrhu

§  pravdivé informace a zdůvodnění své klasifikace

§  ochranu před nevhodnými informacemi

§  odpočinek a volný čas

§  vyjádření svého názoru vhodnou a slušnou formou

§  ochranu před násilím a sociálně-patologickými jevy

§  využití preventivních programů (viz. Minimální preventivní program)

§  poskytnutí pomoci při vzdělávacích i osobních problémech

§  zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu)

§  náhradu škody vzniklou v průběhu vyučování a školních akcí při dodržení daných předpisů

§  ochranu osobních a citlivých údajů

 

2.  Povinnosti žáků

Žáci:

§  se zúčastní výuky podle rozvrhu, nosí žákovskou knížku, určené pomůcky a úkoly a připravují se na vyučování, při vyučování jsou aktivní a nevyrušují výuku

§  nosí vhodné a čisté oblečení a po vstupu do školy se přezouvají do zdravotně vhodné obuvi

§  do školy přicházejí v době od 7,40 – 7,50 hodin, vyučování začíná v 8,00 hodin, žáci používají vchody do budovy podle rozdělení šaten, šatny se v průběhu vyučování na 1. stupni zamykají, na 2. stupni si žáci zamykají své osobní skříňky. Skříňky jsou majetkem školy a žáci jsou povinni je udržovat v pořádku a čistotě a zaměstnanci školy v nich mohou provádět namátkové kontroly.

§  ve škole zdraví všechny dospělé osoby a zaměstnance školy oslovují oslovením: pane, paní, za kterým následuje název pracovního zařazení

§  žáci dbají pokynů všech zaměstnanců školy a dodržují základní pravidla společenského chování

§  po zvonění na hodinu jsou na svém místě dle zasedacího pořádku a připraví se na vyučování, učitele zdraví povstáním a své místo může žák opustit v průběhu hodiny pouze se souhlasem učitele

§  pokud chyběli při vyučování, žáci předloží omluvenku třídnímu učiteli, jsou povinni si doplnit zameškané učivo a dopsat si písemné práce a známky do žákovské knížky, při velké absenci (nad 25% absencí za pololetí) budou přezkoušeni z hlavních předmětů za celé pololetí

§  dodržují pravidla bezpečnosti a hygieny ve škole i mimo školu, chrání své zdraví a zdraví svých spolužáků, jakýkoli úraz, požár, škodu na majetku nebo závadu hlásí okamžitě vyučujícímu nebo vedení školy, úrazy nahlášené v dalších dnech nebudou odškodňovány

§  neopouští budovu školy bez souhlasu učitele o přestávkách a v době vyučování, do budovy nepouštějí žádné dospělé osoby

§  pokud se vyučující nedostaví do výuky do pěti minut po zvonění, oznámí to žákovská služba ve sborovně nebo v kanceláři

§  ve třídě fungují služby podle pokynů třídního učitele, žáci dbají na čistotu a pořádek ve třídách, po poslední vyučovací hodině zvednout židle a uklidí odpadky

§  vypnuté mobilní telefony se ukládají na začátku 1. vyučovací hodiny do úschovy a budou žákům vydány po vyučování, nesmí také pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy

§  do odborných učeben, do tělocvičny a jídelny vstupují pouze v doprovodu vyučujícího a dodržují řády odborných učeben, školní jídelny a školní družiny

§  o přestávkách se žáci pohybují pouze v prostorách stanovených dohlížejícím učitelem, žáci vstupují pouze do své třídy, o malých přestávkách se žáci zdržují ve třídách, o velkých přestávkách jsou žáci podle příkazu dohlížejícího učitele na dolní chodbě, v tělocvičně nebo na školním hřišti, o polední přestávce se žáci zdržují mimo školu nebo ve škole v určených místech a na odpolední vyučování přicházejí do tříd 10 minut před začátkem vyučování

§  po vyučování žáci odcházejí domů, do školní družiny nebo zájmových kroužku

§  účastní se volitelných předmětů a mimoškolních aktivit, na které se přihlásili a dodržují při nich daná pravidla

§  je zakázáno kouření a užívání alkoholu a jiných návykových látek v celém areálu školy

§  bez přítomnosti učitele žáci nesmějí ve třídách manipulovat s okny, žaluziemi a didaktickou technikou, o přestávkách mohou být otevřena pouze ventilační okna, žáci nesmějí zasahovat do termostatických ventilů na radiátorech, sedět na topení a okenních parapetech

§  ve škole se nesmějí používat hrubá slova, je zakázáno jakékoliv násilí a ponižování druhých spolužáků, žáci se zdrží všech projevů, které by odporovaly dobrým mravům

§  na kolech mohou žáci do školy samostatně jezdit od 10 let věku, kola si zamykají a ukládají na určené místo, na motocyklech je jízda v areálu školy zakázána

§  žáci jsou povinni chránit školní majetek, pokud dojde k úmyslnému poškození majetku školy nebo poškození majetku vyplývající z nedodržení pokynů zaměstnanců školy, bude od zákonných zástupců žáků vyžadována náhrada škody nebo odstranění škody

§  učebnice jsou žákům zapůjčeny do bezplatného užívání, žáci je používají s co největší péčí a zničené učebnice jsou povinni částečně nebo celkově uhradit, ostatní pomůcky si žáci kupují do osobního vlastnictví

§  nalezené předměty odevzdávají hospodářce školy

§  žáci se na veřejnosti při akcích organizovaných školou chovají ukázněně a snaží se co nejlépe reprezentovat svou školu

§  ve školní jídelně žáci dodržují pravidla stolování, potraviny je z jídelny možné odnášet jen podle pokynů pedagogického dozoru nebo zaměstnanců školní jídelny

3.  Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo: 

 

§  na svobodnou volbu školy pro své dítě

§  získávat veškeré informace o průběhu a výsledcích vzdělávání i chování svého dítěte, o systému vzdělávání ve škole a to na třídních schůzkách nebo na předem domluvených konzultacích (ne při vyučování)

§  volit a být voleni do školské rady (každé 3 roky)

§  požádat o poradenskou pomoc školy

§  požádat o uvolnění žáka z vyučování podle pravidel tohoto řádu

§  řešit výchovné a výukové problémy s výchovným poradcem nebo pracovníky ŠPP po předcházející domluvě

§  požádat o přezkoumání výsledku hodnocení žáka a o komisionální přezkoušení svého dítěte v případě pochybností v hodnocení a klasifikace

 

4.  Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

§  seznámit se se školním řádem

§  zúčastnit se osobně na vyzvání školy k projednání závažných otázek týkajících se chování a výsledků vzdělávání jejich dítěte

§  zajistit, aby žák řádně docházel do školy

§  plánovanou nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče předem písemně do žákovské knížky, na jednu vyučovací hodinu omlouvá vyučující, na jeden den třídní učitel a na dva a více dní vedení školy na základě písemné žádosti.

         Uvolňování žáka z vyučování na rodinné dovolené se povolují maximálně 1x za školní  

         rok a žáci jsou povinni si samostatně doplnit chybějící látku a další povinnosti. 

§  při nemoci žáka jsou rodiče povinni informovat školu co nejdříve, nejpozději do druhého dne absence a to osobně, telefonicky (ne SMS) nebo mailem na:  zsbuky@zsbuky.cz , obědy se odhlašují přímo ve školní jídelně a to dle pravidel vnitřního řádu ŠJ, škola může ve odůvodněných případech vyžadovat omluvenku od lékaře, neomluvená nepřítomnost bude projednána výchovnou komisí a při opakovaném záškoláctví bude věc řešena s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí a Policií ČR (viz. Minimální preventivní program)

§  oznamovat škole údaje a jejich změny nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka

§  informovat školu o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

§  v případě infekčního onemocnění je zákonný zástupce povinen toto oznámit třídnímu učiteli a zajistit léčbu

§  z důvodu bezpečnosti nepohybovat se ve školní budově bez předchozí domluvy se zaměstnanci školy – lze použít mobilní telefony nebo telefony u vstupu do školy, rodiče žáků 1. - 3. třídy mohou čekat v chodbě u tělocvičny, ostatní v chodbě u hlavního vchodu, kde si je k jednání vyzvednou zaměstnanci školy

§  při náhlé nevolnosti nebo onemocnění dítěte zajistit po telefonické výzvě doprovod dítěte domů, popř. k lékaři

§  pravidelně kontrolovat žákovskou knížku

§  nést zodpovědnost za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák úmyslně nebo z nedbalosti

 

5. Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 

§  na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým nebo psychickým nátlakem ze strany žáků, nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole

§  aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy

§  na využití metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé pedagogické, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti

§  volit a být voleni do školské rady,

§  na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

 

6. Povinnosti pedagogických pracovníků

 

Pedagogický pracovník je povinen

 

§  vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání

§  chránit a respektovat práva žáků

§  chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních

§  svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj

§  zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školského poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku (GDPR)

§  poskytovat žákům nebo zákonnému zástupci žáka informace spojené s výchovou a vzdělávánímC.   Provoz a vnitřní režim školy

 

§  provoz školy je v pracovní dny od 6,30 – 16,00 hodin

§  vyučování začíná v 8.00 hodin

§  vchod do školní budovy je otevřen od 7.40 hodin, pokud se koná nultá hodina nebo jiná akce vyžadující dřívější vstup do budovy, čeká na žáky u vchodu do šaten příslušný vyučující a koná nad žáky dozor

§  pro žáky, kteří navštěvují školní družinu, je na zazvonění otevřen vchod do šaten od tělocvičny v době od 6.15 do 7.15 hodin, stejně tak při odchodu ze školní družiny v době do 13 hodiny a od 14 do 16 hodin

§  před ukončením vyučování může žák opustit školu pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce a v doprovodu rodiči pověřené osoby, toto musí oznámit před   odchodem třídnímu učiteli

§  rodiče čekají na své děti před školou nebo ve vestibulech školy, vstup do šaten a jídelny není dovolen

§  provoz školní družiny se řídí řádem školní družiny

§  provoz školní jídelny se řídí řádem školní jídelny

 


D.   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

§  žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele

§  při akcích mimo areál školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob; pro společné zájezdy tříd, lyžařské, turistické, sportovní a jiné kurzy platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni

§  při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení a pedagogického doprovodu

§  poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví provede na začátku školního roku třídní učitel a tuto skutečnost zaznamená do třídní knihy

§  školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči a ostatními učiteli v oblasti prevence dle preventivního programu školy

§  školní metodik prevence i ostatní pedagogičtí pracovníci jsou povinni šetřit každý projev šikany, v případě nutnosti zajistit odbornou pomoc

§  pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky před začátkem vyučování, o přestávkách, po jeho skončení i na akcích mimo školní budovu


E.  Závěrečné ustanovení


Tento školní řád je důležitý pro bezproblémový chod školy, bezpečnost ve škole, dobrou komunikaci mezi zaměstnanci školy, žáky a jejich zákonnými zástupci a co nejlepší plnění školního vzdělávacího programu školy. Byl vytvořen po tvorbě pravidel žáky v jednotlivých třídách, po diskuzi s pedagogy a ostatními zaměstnanci na provozních poradách. Nedílnou součástí školního řádu jsou pravidla hodnocení žáků, časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek, řády odborných učeben (viz přílohy) a

postup školy při výskytu, podezření z požití tabákových, alkoholických nebo omamných látek ve škole.

 

 

§  Radou školy byl projednán a schválen dne: 2.9.2019

§  nabývá účinnosti dnem: 2. 9. 2019

§  tímto dnem se ruší platnost školního řádu ze dne: 1. 9. 2018

§  zaměstnanci byli se schváleným řádem seznámeni dne: 28. 8. 2019

§  žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli na začátku školního roku, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách a podepsáno v ŽK

§  zákonní zástupci byli s tímto řádem seznámeni v žákovských knížkách, na internetových stránkách školy a na třídních schůzkách

 

                                                                     Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy


        


Příloha školního řádu ZŠ Mladé Buky, pro školní rok 2018-2019

 

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem


Doporučené postupy školy

1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti.

2. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.

3. Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“) jasně vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy.

4. Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany před tímto jevem.

5. Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.

6. Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek.

7. Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami.

8. Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace.

9. Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL je třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod.

10. V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným zástupcům žáka.

 

Tabákové výrobky

Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.

Prostory školy je označen viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory. 

 

Konzumace tabákových výrobků ve škole

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.

2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

3. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.

4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.

5. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.

6. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené tímto školním řádem - postupuje se podle vyhlášky pro příslušný stupeň vzdělávání.

 

Alkohol

Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat.

1. Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných.

2. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem.

 

Konzumace alkoholu ve škole

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.

2. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy, a vyrozumí vedení školy.

6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.

7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.

8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky.

9. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.

10. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

11. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů.

12. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.

13. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

 

Nález alkoholu ve škole

1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:

a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.

d) Zpracují stručný záznam o události.

2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:

a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo její zástupkyně. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.

d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.

e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.

 

Omamné a psychotropní látky

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.

1. Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž tyto sankce za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka.

2. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.

 

Konzumace OPL ve škole

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.

2. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

4. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.

6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.

7. V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.

8. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.

9. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).

10. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.

11. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

12. Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu.

13. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání.

14. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.

15. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

 

 

Distribuce OPL ve škole

1. Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.

2. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek, nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.

3. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.

4. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností.

5. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže.

 

Nález OPL ve škole

A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru.

O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.

 

B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

1. Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

3. O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo její zástupkyně.

4. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky

a informuje zákonného zástupce žáka.

5. V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.

 

C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto:

1. Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.

2. Bezodkladně vyrozumí vedení školy, Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka.

3. Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ MLADÉ BUKY

 (podle zákona č. 472/2011-561/2004 sb. Školský zákon, vyhláška č. 48/2005 § 17, schváleno ped. radou a Radou školy.

 

Pedagogické zásady:

 

1.       Přiměřená náročnost a takt.

2.       Přihlédnutí k věku, pohlaví, nadání, zdravotnímu stavu a k poruchám učení.

3.       Právo k indispozici (1 za čtvrtletí).

4.       Dostatek známek nebo jiných hodnocení (minimálně 5 za pololetí – z toho 1 ústní).

5.       Povinnost sdělit objektivní hodnocení - ústní okamžitě, písemné do 1 týdne.

6.       Výsledná známka není průměrem známek.

7.       Na kontrolní práce procvičené učivo a vhodný rozsah (15–20 min práce učitele).

8.       Povinnost informovat rodiče o zhoršení prospěchu, výchovných problémech a hledat řešení.

9.       Úloha třídního učitele jako patrona, povinnost učitelů informovat třídního nebo vedení školy při

 zhoršení prospěchu a chování.

10.   Zdůrazňujeme správné odpovědi nad chybami a správnou práci s chybou. Právo žáka na opravu známky.

11.   Sjednotit počet chyb při klasifikaci.

12.   Opravovat gramatické chyby vždy, ale kromě jazyků nehodnotit.

13.   Žák je informován o rozsahu zkoušení a pravidlech a kritériích klasifikace.

14.   Zdůrazňujeme zvyšování vnitřní motivace učení, sebehodnocení a vlastní rozvoj KK (klíčové kompetence –   6x – Učení, Probl., Kom, Obč, Prac, Soc-pers.)

    

Podklady ke klasifikaci:

 

1.       Pozorování žáka

2.       Sledování výkonu

3.       Připravenost na vyučování

4.       Zkoušky: písemné, ústní, praktické, pohybové, grafické

5.       Testy - používat hodnocení z klasifikačních deníků (90, 70, 40, nad 20 %)

6.       Kontrolní práce a praktické zkoušky (matematika a čeština – 4 za rok, ostatní 2 za rok)

7.       Konzultace s rodiči, ped. poradnou, lékařem

8.       Rozhovor s žákem

9.       Analýza výsledků (povinnost vést si evidenci) – kl. a ped. deník, uchování pís. prací žáka

 

Typy předmětů a odlišnost v hodnocení:

 

1.       Teoretické – jazyky, matematika, chemie, fyzika , - pisy , prvouka , přírodověda , vlastivěda

2.       Praktické  - informatika , praktické činnosti , domácnost, volitelné předměty

3.       Výchovy – Tv , Vv , Hv , Vo , Rv, Vz, Vp

 

ad 1) Klasifikace v teoretických předmětech:

 

Výborný:         ovládá požadavky – OVO ( 90-100%) – očekávané výstupy oboru

                         samostatný, tvořivý,

                         myslí logicky, spojuje s praxí

                         grafický projev estetický, výstižný

                         malé množství malých chyb, dovede si je opravit

                         schopnost samostatně studovat text

 

Chvalitebný:     ovládá samostatně všechny podstatné části – OVO ( 89-70%)

                           samostatný s menšími podněty

                           grafický projev – menší nedostatky

                           více menších chyb, ne podstatné chyby

                          s menší pomocí samostudium

 

Dobrý:              zvládá učivo (OVO) v podstatných částech ( 69-40%)

                          v činnostech se objevují chyby (úrovně dosáhl)

                          s pomocí učitele dokáže chyby opravit chyby

                          uplatnění poznatků s pomocí učitele

                          myšlení vcelku správné

                          grafické i ústní nedostatky

                          samostudium – dokáže podle návodu

 

Dostatečný:      ovládá se závažnými mezerami a chybami, základů požadavků dosáhl ( nad 20%)

                          málo pohotový

                          myšlení není tvořivé

                          projev není estetický

                          samostudium  – má těžkosti

 

Nedostatečný:ani s pomocí nezvládá základní učivo

                        závažné chyby se opakují

                        chyby nedovede opravit

                        samostudia není schopen

 

ad. 2)  Klasifikace v praktických předmětech:

 

Hodnotí se:  1,   vztah k předmětu a práci

                     2,   osvojení dovednost

                     3,   využití znalostí v praxi

                     4,   tvořivost a aktivita

                     5,   kvalita výsledku práce

                     6,   udržování pořádku , kázně a bezpečnosti

                     7,   hospodárnost práce se surovinami ,vztah k pomůckám

                     8,   obsluha nářadí , strojů a ostatních pomůcek

 

Výborný:        kladný vztah , samostatnost , tvořivost , pomoc slabším , vzorné dodržování kázně a         

                        pořádku , pouze malé chyby , dokáže odstranit

 

Chvalitebný:  méně tvořivý , nedělá velké chyby , více menších nedostatků ,

 

 

Dobrý:         menší výkyvy v práci , potřebuje pomoc učitele , problémy s organizací práce, musí být                   

                     podněcován k dodržování pravidel, někdy porušuje pravidla , ale dá si říct .

 

Dostatečný: pracuje bez zájmu , jen za kontroly učitele , časté velké chyby , uvědoměle a opakovaně

                     porušuje bezpečnostní a pracovní pravidla

 

ad. 3) Klasifikace ve výchovách:

 

Kritéria hodnocení:  - kombinace 1,2 ( znalosti i dovednosti )

                                 - přihlédnutí ke zdravotnímu stavu

                                 - zřetel na nadání a rodinné prostředí

                                 - vztah k předmětu – úroveň vlastního zlepšování

                                 - kvalita osvojování nových dovedností

                                 - estetické vnímání

 

Výborný:       velmi aktivní , samostatný , plně využívá osobní předpoklady , přesný , procítěný

 

Chvalitebný:  menší nedostatky , aktivní , méně tvořivý , ukázněný

 

Dobrý:           méně aktivní , časté chyby, potřebuje pomoc učitele, s kontrolou a podněcováním

                      dodržuje pravidla a kázeň

 

Dostatečný:  hodnocení při mimořádných případech  

 

 

 

 

Hodnocení chování:  navrhuje třídní učitel, rozhoduje pedagogická rada!

 (možnosti jednotlivých kázeňských trestů a odměn) 

 

-          základní normou je dodržování školního řádu

-          přihlédnutí k věku, pohlaví, rodinnému prostředí, rozumu

-          vždy zjistit důvod prohřešku a oznámit a zdůvodnit trest

-          předchozí tresty se sčítají, jen když se výchovná opatření minuly v účinku

-          v závažných případech se hodnotí i chování mimo školu

-          přísněji se hodnotí podvody, krádeže a ubližování mladším (šikana)

-          zásada nenechat problémy narůstat

-          včas si promluvit se žákem nebo rodiči

-          velmi nutná důslednost

-          nutno vést dokonale záznamy, větší problémy vždy sdělit písemně rodičům – mít podklady

 

Za porušování školního řádu se považuje:

-      pozdní příchody, zapomínání pomůcek, vyrušování, nerespektování příkazu pedagoga, znečisťování prostředí,

     nepřezouvání, nepřipravenost na výuku, používání mobilního telefonu při vyučování …..

 

Závažné porušení školního řádu:

-     neuctivé a neslušné chování vůči zaměstnancům školy, úmyslné vyrušování výuky a poškozování 

    inventáře školy, neomluvená absence, požití návykových látek …..

 

Hrubé porušení školního řádu:

- fyzické napadení spolužáka, šikana, agresivní chování, opakované úmyslné poškozování inventáře, 

   opakované požití návykových látek, rasismus, opakované záškoláctví, krádež a podvod  

 

Hodnocení chování:

 

Velmi dobré : ojedinělé méně závažné přestupky

                        počet zapomenutí: do 30 za čtvrtletí

                        počet poznámek:   do 6 za pololetí

 

Napomenutí třídního učitele:  zapomínání 10-15 za čtvrtletí, 2 poznámky

  

Důtka třídního učitele:  zapomínání 16-20 za čtvrtletí

                                      poznámky    3 

 

Důtka ředitele:    zapomínání 21-35 za čtvrtletí

                            poznámky    4,5 za pololetí

                            1 závažný přestupek

 

Uspokojivé: 2 závažné přestupky, 1 hrubý přestupek, 6 poznámek za pololetí

                     6 a více méně závažných přestupků, nad 35 zapomenutí za čtvrtletí

                     snaha napravit chyby, dobrý přístup ke škole

                     neomluvená absence nad 2 hodiny

 

 

Méně uspokojivé:  opakovaně závažné a hrubé přestupky

                                narušování práce třídy

                                bez snahy o nápravu

                                záškoláctví nad 10 hodin  

 

Pochvaly:


Pochvala třídního učitele:

Udílí třídní učitel za výrazný úspěch ve školní nebo mimoškolní aktivitě a déletrvající úspěšnou školní práci.

Pochvala ředitele školy:

Udílí ředitel školy za mimořádný projev lidskosti a občanství, za mimořádnou občanskou nebo školní iniciativu.

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

Sebehodnocení je přirozenou součástí hodnocení, je i výchovnou metodou. Žáci si na hodnocení pedagogem, spolužákem i sebou samým postupně přivykají. Je nutno pracovat na objektivitě a poznání vlastní kvality. Sebehodnocení nenahrazuje hodnocení pedagoga, ale především rozvíjí evaluaci a aktivitu žáka. 

 

 

Klasifikační řád byl oficiálně schválen pedagogickou radou dne 29.8.2018.

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Pavel Petržela , ředitel školy

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      


Další podrobnosti provozu školy řeší provozní řád, řády odborných učeben a ŠJ, zvonění.

ĉ
Marek Killar,
29. 8. 2019 23:12
Comments