3) Družina‎ > ‎

b) Vnitřní řád školní družiny


 Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky

542 23 Mladé Buky 160

IČO: 60152885

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

  VNITŘNÍ ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

Vypracoval:

David Pištěcký

Schválil:

Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy

 

Pedagogická rada projednala dne

30.8. 2019

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2019

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

I.                   Úvodní ustanovení

 

1.      Vnitřní řád školní družiny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon).

2.      Vnitřní řád školní družiny je platný pro školní družinu právnické osoby Základní

škola a mateřská škola Mladé Buky, okres Trutnov. Ustanovení vnitřního řádu

školní družiny platí i při účasti na akcích organizovaných školní družinou mimo

areál školy.

3.      Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení podléhá platným předpisům, zejména zákonu č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášce č. 74/2005 Sb.

o zájmovém vzdělávání.

 

 

II.                Práva žáků ŠD

 

1.      Žáci docházející do ŠD mají právo na svobodu myšlení, náboženství a svobodu projevu.

2.      Žáci mají právo na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových a tematických akcích zajišťovaných ŠD.

3.      Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny, podílet se na  plánování činnosti ŠD a na hodnocení své činnosti.  

4.      Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život  a práci ve zdravém životním prostředí.

5.      Žáci se speciálními poruchami chování a učení mají právo, aby se jejich výchova a vzdělávání realizovala podle individuálních vzdělávacích plánů a doporučení lékařů, psychologů a dalších poradenských organizací.

6.      Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxických a návykových látek.

 

 

 

III.             Povinnosti žáků ŠD a pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

 

1.       Žáci nesmí opustit  ŠD  bez vědomí vychovatele/ky.

2.       Žáci se chovají v souladu se školním řádem a vnitřním řádem školní družiny a dodržují

 pokyny vychovatele/ky ŠD.

3.       Žáci udržují své věci v pořádku, nepoškozují majetek školy ani spolužáků.

4.        Žáci neprodleně hlásí vychovateli/ce všechny skutečnosti, které mohou ohrozit jejich

  vlastní zdraví nebo zdraví spolužáků.

5.       Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.

6.       Žáci nenosí do družiny cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující mravní

       výchovu dětí a předměty nesouvisející s vyučováním. Škola neodpovídá za škodu

       způsobenou poškozením či ztrátou cenných věcí, které byly do školy bezdůvodně

       přineseny. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, oznámí to neprodleně vychovateli/ce.

            7.   Na hodnocení chování žáka ve ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole,

t. j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád

a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen.

 

IV.             Práva zákonných zástupců žáků

 

1.      Zákonní zástupci žáků mají právo být informováni vychovatelem/kou o chování žáka během jeho pobytu ve ŠD.

2.      Zákonní zástupci žáků mají právo být předem informováni o akcích, které družina

pořádá.

 

 

V.                Povinnosti zákonných zástupců žáků

 

1.      Zákonní zástupci žáků mají povinnost zajistit, aby žáci přihlášení k pravidelné docházce docházeli řádně do školní družiny v termínech uvedených na zápisním lístku.

2.      Zákonní zástupci mají povinnost informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáků nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání.

3.      Zákonní zástupci jsou povinni seznámit se s vnitřním řádem školní družiny a plně jej respektovat.

 

 

VI.             Přihlašování žáků do školní družiny

     

1.      ŠD je určena žákům 1. – 5. třídy ZŠ. Ve školní družině pracují 2 oddělení. 

Do prvního oddělení ŠD lze zapsat maximálně 30, do druhého max. 23 pravidelně docházejících žáků. Počet žáků v odděleních se postupně naplňuje od 1. třídy.

2.      Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky – zápisního lístku.       V zápisním lístku rodiče vyznačí odchody ( na každý den zvlášť - po – pá) a způsob odchodu žáka z družiny (sám nebo v doprovodu). Zákonný zástupce je povinen neprodleně nahlásit všechny změny údajů, které uvedl v zápisním lístku, a nahlásit všechny skutečnosti, které by měly vliv na činnost ŠD, např. změnu zdravotního stavu

                   dítěte. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

3.      Nepřítomnost žáka ve ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole.

Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí zákonní zástupci sami.

4.      Mimořádné uvolňování žáků v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním  lístku, je možné pouze osobním vyzvednutím žáka zákonným zástupcem nebo na základě písemné žádosti o uvolnění. Lístek musí obsahovat datum a čas mimořádného odchodu dítěte ze ŠD a podpis zákonného zástupce.

             5.   Poplatek za ŠD činí 200,- Kč měsíčně. Hradí se ve dvou splátkách:  září 1000,- Kč

(1.pololetí), únor 1000,- Kč (2.pololetí). Nebude-li poplatek v termínu  uhrazen, bude dítě ze ŠD vyloučeno. Děti navštěvující pouze ranní družinu nebo 1x týdně odpolední, platí polovinu školného, tj. 500,- Kč za pololetí.

           6.   Poplatek se vrací pouze v tom případě, kdy žák souvisle, a to z vážných důvodů,

                 nenavštěvuje ŠD po dobu delší než 28 kalendářních dnů.

              7.  Zákonný zástupce má možnost žáka ze ŠD v průběhu školního roku  písemně odhlásit.

              8.  Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků zajišťují vychovatelé.

              9.  Telefonní číslo do školní družiny je 603 193 504.

 

 

VII.          Provoz školní družiny

 

 

1.      ŠD je v provozu ve dnech školního vyučování od 06.30 do 7.40 hod. (ranní družina) a dále od 11.40 do 16.00 hod. (odpolední družina).
Odpoledne se dle potřeby obě oddělení spojují do jednoho.

V době od 13.00 hod. do 14.30 hod. probíhá v ŠD plánovaná výchovně vzdělávací  a zájmová činnost, která neumožňuje průběžné uvolňování žáků domů. Děti tedy mohou odcházet ihned po obědě nebo až po 14.30 hod.

2.      ŠD vykonává činnost ve dnech školního vyučování. V období prázdnin v průběhu školního roku (podzimní, jarní, velikonoční) je činnost školní družiny zajištěna (od 7.00 – 15.00 hod), pokud je přihlášeno minimálně 5 žáků.

3.      ŠD je umístěna v budově školy. První oddělení využívá prostornou třídu v přízemí, druhé oddělení používá 1 menší místnost a hernu v 1. patře. Kromě učeben využívají obě družiny částečně prostory chodby, tělocvičnu, školní zahradu a hřiště.

4.      Rodiče a další návštěvníci do učeben školní družiny nevstupují bez vědomí vychovatele/ky.

 

 

VIII.       Vnitřní režim školní družiny

 

1.      ŠD realizuje svou činnost dle Školního vzdělávacího programu školní družiny při Základní škole a mateřské škole Mladé Buky.

Vzdělávání realizuje těmito formami:

a)      pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti

b)      odpočinkové, rekreační a spontánní činnosti

c)      nepravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti (např. různé akce)

2.      Režim činností ve ŠD:

  6.30 –   7.40     zájmová činnost, ranní pohybové aktivity, individuální hry

11.40 – 12.10     oběd, osobní hygiena

12.10 – 13.00    odpočinková a relaxační činnost

13.00 – 14.30    výchovně – vzdělávací a zájmová činnost, sportovní a turistická

                          činnost, vycházky, soutěže, hry

14.30 – 15.00    odpočinkové a spontánní činnosti, kroužky, svačina

15.00 – 16.00    rekreační činnost, stolní hry, hračky, úklid, postupný odchod dětí

                          domů

 

3.      Ráno z družiny odvádí žáky do třídy vychovatel/ka, po skončení vyučování                  odvádí žáky do družiny učitelka.

4.      Na oběd do školní jídelny a rovněž ze školní jídelny do družiny odvádí žáky vychovatel/ka.

5.      Pravidla chování žáků při činnostech ŠD:

a) Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s prostorami ŠD a zdržují se pouze     ve vyhrazených místnostech.

b) Žák bez vědomí vychovatele/ky neopouští školní družinu nebo prostor vymezený k dané činnosti.

c) Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatele/ky a vnitřním řádem školní družiny.

d) Žákům není dovoleno otevírat okna, manipulovat s topením a osvětlením. Na počítači pracují se souhlasem vychovatele/ky.

                      e) Hry, stavebnice, knížky a jiné pomůcky vydává žákům vychovatel/ka.

                      K hrám, stavebnicím, hračkám a vybavení ŠD se žáci chovají ohleduplně a šetrně.

 

6.      Pokud se žáci během družiny účastní kroužků pořádaných školou, přebírá si je vyučující, který danou zájmovou činnost vede.

       7.  Žáky, kteří jsou v ŠD déle než do 14:30 hod., mohou rodiče vybavit odpolední svačinou a dostatečným množstvím nápojů.

       8.  Za poškození a ztrátu hraček a jiných předmětů, které si děti do ŠD přinesou, škola ani vychovatelé nenesou hmotnou zodpovědnost.

                 9.  Žák může být vyloučen ze ŠD v těchto případech:

                      a) při opakovaném porušení vnitřního řádu ŠD

          b) v případě včasného neuhrazení školného

                      O vyloučení žáka rozhodne ředitel školy.

               10.  V případě nevyzvednutí žáka do konce provozní doby ŠD jsou telefonicky

                      kontaktováni zákonní zástupci žáka a informováno vedení školy. Pokud není dítě

                      vyzvednuto ani poté, je kontaktována Policie ČR.

 

 

IX.             Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 

1.      Po celou dobu provozu ŠD je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve ŠD, ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

2.      Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob.

3.      Žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.

4.      Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidla chování a hygieny. Při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.

5.      Žáci dodržují řád tělocvičny i zásady bezpečnosti při pobytu na školní zahradě a hřišti.

6.      Při vycházkách a pobytech na hřišti a zahradě jsou žáci opakovaně seznamováni s pravidly bezpečnosti, bezpodmínečně dodržují pokyny a příkazy vychovatele/ky.

7.      Do ŠD žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz.

8.      Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde při činnosti ŠD, okamžitě žáci hlásí vychovateli/ce. Také zdravotní indispozici žák neprodleně oznámí vychovateli/ce, který/á poskytne potřebnou péči, uvědomí zákonné zástupce a vedení školy, případně zajistí transport nemocného dítěte vždy v doprovodu zákonného zástupce či jiné pověřené osoby.

 

 

X.                Ochrana majetku školy

 

1.      Žáci jsou vedeni k úctě k majetku a věcem ve vlastnictví školy, spolužáků a dalších osob.

2.      Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a záměrně nepoškozovat předměty tvořící zařízení školy a školní družiny.

3.      Žáci jsou vedeni k udržování pořádku a k ohleduplnosti ke školnímu majetku, k hračkám a všem pomůckám.

4.      Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku vychovateli/ce.

5.      Škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit.

 

 

 

Vnitřní řád ŠD je nedílnou součástí vnitřního řádu školy.

 

 

 

30. srpna 2019                                                                                  Mgr. Pavel Petržela

                                                                                                                ředitel školy

 

 

 

ĉ
Marek Killar,
29. 8. 2019 23:11
Comments