3) Družina‎ > ‎

a) Informace


PROVOZ ŠD: 
ranní:  6.30 - 7.40
odpolední: 11.40 - 16.00

TELEFON:
603193504

Školní družina je určena pro žáky I. stupně základní školy.
Poplatek za školní družinu činí 200,- Kč měsíčně. 
Příspěvek se platí pololetně, tj. za 1. pololetí do 30. 9. a za 2. pololetí do 28. 2.
Rodiče pobírající sociální dávky mohou požádat ředitele školy o snížení nebo prominutí platby.

Školní družina má 2 oddělení:
ranní provoz         - vychovatelka Petra Nováková
odpolední provoz - vychovatelka Petra Nováková, David Pištěcký
                              
 
Dolní prostory:
 

Družina_2014


 
Horní prostory:
 

 

REŽIM ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ:

  6.30 -   7.40     individuální hry a odpočinek, ranní pohybové aktivity a cvičení v tělocvičně
11.40 - 12.15     oběd, osobní hygiena
12.15 - 13.00     odpočinková a relaxační činnost, četba, vyprávění
13.00 - 14.00     pobyt venku, míčové hry, soutěže, hry v přírodě
14.00 - 16.00     zájmová činnost, příprava na vyučování (dle potřeby), volná činnost, stolní hry, míčové a sportovní hry v tělocvičně nebo venku, postupný odchod dětí domů


ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠD:

   - pohybové a tělovýchovné aktivity
   - jazyková výchova
   - výtvarné činnosti
   - pracovní činnosti
   - hudební výchova - zpěv, tanec
   - literární výchova - četba a prohlížení knih
   - dramatická výchova - hrajeme  a vyprávíme pohádky
   - přírodovědná a vlastivědná činnost
   - hry a soutěže - zábavnou formou si děti procvičují své znalosti a dovednosti


CÍLE ŠD:


   - všestranně rozvinutý člověk
   - podpora tělesného a duševního zdraví
   - osvojení etických hodnot naší společnosti, učit se slušnému chování
   - motivace k učení
   - naučit děti samostatnosti a sebekontrole
   - posilovat zájem o účelné využívání volného času

   - vést děti ke vzájemné pomoci, ke spolupráci, pěstovat hezké vztahy ke kamarádům
   - rozvíjet vnímavost k přírodě a k životnímu prostředí, učit se chránit přírodu


DALŠÍ AKTIVITY DĚTÍ VE ŠD:


1. Děti ze ŠD navštěvují podle svého zájmu také kroužky, které probíhají na naší škole.

2. Nejčastěji nabízíme dětem výtvarné a pracovní činnosti, výrobky pak vystavíme na 
    chodbě školy, či ve ŠD, nebo jimi uděláme někomu radost.
Velmi oblíbené jsou pohybové hry, které nabízíme hlavně při ranní ŠD: míčové hry, 
překážkové dráhy, soutěže, houpání na kruzích, schovávaná apod.

3. Pobyt venku -  naší snahou je, aby děti byly každý den alespoň 1 hod venku na čerstvém vzduchu. Využíváme dětské hřiště, školní hřiště, městská hřiště, ale hlavně podnikáme vycházky po okolí, aby se děti dozvěděly něco nového o přírodě. V zimě si užijeme sníh – bobování, koulování, stavění sněhuláků apod.   

4. Dále družina nabízí možnost vypracování domácích úkolů s dohledem vychovatelky – za písemného souhlasu rodičů! A to v rámci přípravy na vyučování.

5.Ve družině je také počítač, který děti mají možnost využívat ke hraní her, zaměřených na jejich rozvoj  – podpora učení. Při této činnosti dbáme na dodržování duševní hygieny (čas strávený na PC,             vhodnost her apod.).

6. Akce:Pouštění draků

              Slavení dušiček – Halloween

              Advent ve družině – Mikuláš, Sv.Lucie

              Vánoční besídka s rodiči

              Oslava Velikonoc

              Dárek pro maminku – svátek matek
  


 

 

Školní družina

 
Comments